Seneste generalforsamling

Generalforsamling Solbjerg vandværk

Sted: Solbjerg Fritidscenter. Dato: 27. marts 2023 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab og Budget

4. Valg til bestyrelsen
     a. Bengt Bengtsen (modtager genvalg)
    
b. Lars Christensen (modtager genvalg)
   
c. Kenneth Madsen (modtager genvalg)

5. Valg af revisor.
     a. Ove Hesselbjerg (modtager genvalg)

6. Valg af suppleanter:
     a. Peter Drammelsbæk (modtager valg)
    
b. Søren Dragsbæk (modtager genvalg)

Revisor suppleant: Bestyrelse anbefaler Asbjørn Jonassen (modtager genvalg)

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

9. Afslutning

Mogens bød velkommen.

41 andelshaver var mødt op, heraf 21 stemmeberettigede.

1. Gert Malmkvist valgt som dirigent.

Gert erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsen beretning ved Mogens Balskilde.

Spørgsmål:

Hvordan ligger de vandprøver der er foretaget?
Svar: Alle prøver ligger under
grænseværdierne. Prøveanalysen kan ses i de prøvesvar der ligge på bordet.

Er der meget okker i vandet?
Svar: Der er ikke meget okker i vandet, men har vandet stået
stille i rørene i længere tid, kan der være en lille synlig misfarvning.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab og Budget ved Bengt Bengtsen

Ingen spørgsmål til regnskabet.
Ingen spørgsmål til budget.

Regnskab og budget blev godkendt.

4. Valg til bestyrelsen:

     a) Bengt Bengtsen, genvalgt
     b) Lars Christensen, genvalgt
    
c) Kenneth Madsen, genvalgt

5. Valg af Revisor:

     a) Ove Hesselbjerg, genvalgt

6. Valg af suppleanter:

     a) Peter Drammelsbæk, valgt
     b) Søren Dragsbæk, genvalgt

Revisor suppleant:
Asbjørn Jonassen, genvalgt.

7. Ingen forslag modtaget.

8. Eventuelt:

Er der lavet en balance vurdering af boringerne, således slam opblandes? Boringerne er ikke lige store, men alle boringerne leverer vand til vandværket. Evt. BAM vil ikke blive pumpet ud til forbrugerne, men bliver fjernet ved vandværket.

Referatet fra sidste generalforsamling kan findes på hjemmesiden?
Der er ønske om der
skal ligge referat for flere år tilbage, samt formandens beretning. Er muligt vil blive behandlet i bestyrelsen.

Aflæsning og alarm af vandmålere via en APP løsning?
Det er ikke muligt i øjeblikket. Der
holdes øje med eventuelle nye løsninger. Der er beskrevet en løsning på vandværkets hjemmeside (https://www.solbjergvand.dk/vandmaalere/geo-display/). Det vil være den enkelte forbruger der betaler for denne løsning, hvis ønskes.

Hvad er hårdheden i vandet og arbejdes der på vandværket med en løsning til at sænke dette?
Generelt er der et krav om en hårdhed på min. 8, når vandet sendes ud fra vandværket og der ønskes ikke efterbehandling af vandet. Der arbejdes ikke videre med dette, før der kommer nye retningslinjer.

9. Afslutning:

Dirigent Gert Malmkvist afsluttede generalforsamlingen.

Mogens Balskilde takkede Gert for dirigenthvervet og bød på smørrebrød.

Referent: Kenneth Wiinholt Madsen