I henhold til Persondataloven af 25. maj 2018 er Solbjerg Vandværk A.m.b.a. dataansvarlig for følgende oplysninger vedr. vandværkets forbrugere:

Persondata Solbjerg Vandværk har registreret:

Navn og adresse på ejer af ejendommen.

Navn og adresse på betaler af forbrug på ejendommen.

Har du, som ejer, betaler eller som forbruger, oplyst din mailadresse og dit telefonnummer er dette også registreret.

Solbjerg Vandværk tilstræber at slette (eller anonymisere) persondata, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer Solbjerg Vandværk dem altid i minimum 5 år som krævet i bogføringsloven.

Målerhistorik slettes ikke på den pågældende installation. Målerdata skal jævnfør målerteknisk direktiv opdeles i partier og skal funktions kontrolleres, og Solbjerg Vandværk skal dokumentere, at Solbjerg Vandværk har overholdt kravene i direktivet.

Solbjerg Vandværk behandler persondata, som du eller en anden part, eksempelvis ejendomsmægler eller udlejer, har udleveret til Solbjerg Vandværk.

Disse persondata behandler Solbjerg Vandværk for at kunne leve op til Vandværkets kontraktlige forpligtelser overfor dig i forbindelse med afregning af forbrug samt Vandværkets forpligtelser i forbindelse med vandforsyningsloven. Persondata Vandværket modtager fra dig eller anden part slettes eller makuleres hurtigst muligt.

Du har retten til at få indsigt i dine personoplysninger.

Solbjerg Vandværks persondata og målerdata opbevares eksternt ved:
Elbek & Vejrup A/S
Kamstrup A/S

Solbjerg Vandværk udveksler data med følgende:
Der udveksles persondata og målerdata med Aarhus Vand A/S, som bruger oplysningerne til opkrævning af vandafledningsbidraget.

Vandværkets persondataansvarlige er den administrative kasserer, til hvem evt. henvendelser om indsigt og rettelser til personoplysninger stiles.